مسئول امور اقتصادی و دانش بنیان و سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی:

 

سمت:

مدرک تحصیلی:

تلفن مستقیم:

ایمیل:

نشانی دفتر کار:امور-اقتصادی-و-دانش-بنیان-و-سرمایه-گذاری

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه