اهم وظایف اداره نظارت و ارزیابی آموزشی
۱- بازدید مداوم از دانشکده ها و کنترل کلاسها و کارگاه های آموزشی.
۲- ثبت غیبت اساتید و پیگیری جهت برگزاری کلاسهای جبرانی و در صورت عدم جبران، ارسال پرینت غیبتها به معاونت محترم آموزشی و اداری و مالی.
۳- بررسي و تكميل جدول مربوط به امتيازات آموزشي مربوط به بخشنامه فوق العاده جذب اعضاء هيات علمي.
۴- بررسي فعاليت هاي آموزشي اعضاء هيات علمي در فرم درخواست ترفيع ساليانه و درصورت تاييد سپس ارسال به كميته ترفيعات واحد.
۵ . انجام  ارزشیابی اینترنتی برای همة دانشجویان با همکاری معاونت محترم آموزشی و پژوهشی.
۶ .به روز رسانی فرمهای ارزشیابی طبق آئين نامه جديد ارتقاء ، زیر نظر معاونت محترم آموزشی.
۷. گزینش دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل، و اِعمال نظر آنها در ارزشیابی اینترنتی از اساتید.
۸. ارسال نتایج ارزشیابی استادانی که نتایج قابل قبول نداشته اند به دانشکده ها جهت تذکر و برنامه ریزی ترمهای آینده.
۹. رسیدگی به اعتراضات حضوري و غيرحضوری دانشجویان و در صورت نیاز اطلاع رسانی به معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه.
۱۰. رسیدگی به مشکلات آموزشی و بهبود کیفیت آموزش از طریق تعامل با کارشناسان گروه و مقامات مسوول دانشکده ها.
۱۱. بررسی و تکمیل بند 2 مادة 2 از آئین نامة ارتقاء اعضای هیأت علمی 

امور-برنامه-ریزی-و-نظارت

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه