ترم بندی رشته ها

ترم بندی تعدادی از رشته های دانشگاه بصورت کلی

رشته دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کاردانی
آموزش زبان انگلیسی دانلود ترم بندی دانلود ترم بندی
مترجمی زبان انگلیسی دانلود ترم بندی
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی دانلود ترم بندی دانلود ترم بندی
روانشناسی دانلود ترم بندی
حقوق دانلود ترم بندی
مهندسی معماری دانلود ترم بندی
مهندسی پزشکی دانلود ترم بندی
مهندسی صنایع غذایی دانلود ترم بندی
مهندسی مکانیک دانلود ترم بندی
تبدیل انرژی دانلود ترم بندی
مهندسی خودرو دانلود ترم بندی ترم بندی کاردانی مکانیک خودرو
مهندسی شیمی دانلود ترم بندی
مهندسی نفت دانلود ترم بندی
صنایع شیمیایی دانلود ترم بندی دانلود ترم بندی
شیمی و گرایشهای آن

ترم بندی شیمی کاربردی

ترم بندی شیمی محض

ترم بندی شیمی دارویی

مهندس مواد و متالورژی دانلود ترم بندی
فیزیک دانلود ترم بندی
مهندسی برق دانلود ترم بندی
مهندسی پلیمر دانلود ترم بندی
آموزش و پرورش ابتدایی دانلود ترم بندی
علوم سیاسی دانلود ترم بندی دانلود ترم بندی
روابط بین الملل دانلود ترم بندی دانلود ترم بندی
علوم تربیتی - مدیریت آموزشی دانلود ترم بندی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانلود ترم بندی
اندیشه سیاسی در اسلام دانلود ترم بندی
تاریخ دانلود ترم بندی
مطالعات منطقه ای دانلود ترم بندی

----------------------------------------------------------------------------------

سرفصل های تعدادی از رشته های دانشگاه بصورت کلی

رشته دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کاردانی
آموزش زبان انگلیسی دانلود سرفصل دانلود سرفصل
مترجمی زبان انگلیسی دانلود سرفصل دانلود سرفصل
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی دانلود سرفصل
آموزش و پرورش ابتدایی دانلود سرفصل
روانشناسی دانلود سرفصل
حقوق

دانلود سرفصل حقوق خصوصی

دانلود سرفصل حقوق عمومی

دانلود سرفصل
مهندسی معماری دانلود سرفصل
مهندسی پزشکی دانلود سرفصل
مهندسی صنایع غذایی

دانلود سرفصل طراحی صنایع غذایی

دانلود سرفصل صنایع غذایی

دانلود سرفصل 96 به بعد

دانلود سرفصل 4 گرایش

دانلود سرفصل دانلود سرفصل
مهندسی مکانیک

دانلود سرفصل

دانلود سرفصل تبدیل انرژی

دانلود سرفصل ارشد خودرو

دانلود سرفصل مکانیک خودرو
مهندسی شیمی دانلود سرفصل دانلود سرفصل دانلود سرفصل دانلود سرفصل صنایع شیمیایی
مهندسی نفت دانلود سرفصل
شیمی

دانلود سرفصل دکتری شیمی

دانلود سرفصل دکتری شیمی تجزیه

دانلود سرفصل دکتری شیمی پلیمر

دانلود سرفصل شیمی دارویی

دانلود سرفصل شیمی آلی

دانلود سرفصل بیوشیمی

دانلود سرفصل نانو شیمی

دانلود سرفصل فیتو شیمی

دانلود سرفصل شیمی دارویی وزارت بهداشت

دانلود سرفصل شیمی علوم و صنایع غذایی

دانلود سرفصل شیمی دارویی
مهندس مواد و متالورژی دانلود سرفصل

دانلود سرفصل ارشد سرامیک

دانلود سرفصل شناسایی

دانلود سرفصل خوردگی

دانلود سرفصل جوشکاری

شیمی کاربردی دانلود سرفصل
شیمی محض
فیزیک دانلود سرفصل

دانلود سرفصل نانو فیزیک

دانلود سرفصل فیزیک

دانلود سرفصل فتونیک

دانلود سرفصل
مهندسی برق دانلود سرفصل
مهندسی پلیمر

دانلود سرفصل فراورش

دانلود سرفصل پلیمر

دانلود سرفصل
علوم سیاسی دانلود سرفصل دانلود سرفصل دانلود سرفصل
روابط بین الملل دانلود سرفصل دانلود سرفصل
علوم تربیتی - مدیریت آموزشی دانلود سرفصل
جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانلود سرفصل
اندیشه سیاسی در اسلام دانلود سرفصل
تاریخ دانلود سرفصل 3 گرایش
مطالعات منطقه ای دانلود سرفصل

ترم-بندی-گروه-های-اموزشی-و-سر-فصل-رشته-ها

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه