مدیر حراست

نام و نام خانوادگی:

مجتبي نجفي

سمت:

مدیر حراست

مدرک تحصیلی:

فوق ليسانس عرفان اسلامي

تلفن مستقیم:

03153292221

ایمیل:

نشانی دفتر کار:

دانشکده دارو سازی، طبقه سوم

شرح وظایف:

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام  ، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها ، ایجاد شده است . 
در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را میتوان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود :

1 – کشف و گزارش تخلفات احتمالی ( بطور اعم در حیطه دانشگاه ) .

2 – کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه .

3 – کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط .

4 – نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز .

5 – نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی .

6 – آموزش و توجیه مسئولین واحد ها و پرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست ، حفاظت اسناد ، افراد ، تأسیسات و نظارت بر اجرای طرحها .

7 – صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان .

8 – صدور مجوز آرمهای برچسب و کارتهای مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه .

9 – همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور .

10 – پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط .

11 – ارایه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه .

12 – پیگیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها .

حراست

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه