حسابداری دانشجویی

حسابداری دانشجویی : آقایان محسن عربی و محسن محسنی - تلفن مستقیم = 53292228-031

 -------------------------------

امکان پرداخت شهریه دانشجویان جدیدالورود در مقاطع مختلف بصورت اقساطی به شرح زیر اعلام می گردد:

کاردانی با پرداخت اولیه 5000000 ریال (پانصد هزار تومان)

کارشناسی با پرداخت اولیه 6000000 ریال (ششصد هزار تومان)

کارشناسی ناپیوسته با پرداخت اولیه 6000000 ریال (ششصد هزار تومان)

کارشناسی ارشد با پرداخت اولیه 12000000 ریال (یک میلیون و دویست هزار تومان)

دکتری انسانی با پرداخت اولیه 30000000 ریال (سه میلیون تومان) و دکتری فنی با 50000000 ریال (پنج میلیون تومان)

مابقی شهریه نیز با امکان تقسیط طی چند فقره چک یا استفاده از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه

امکان پرداخت اینترنتی شهریه با هر نوع کارت بانکی عضو شتاب میسر می باشد

مقادیر شهریه ها در سال 1399 بصورت متوسط در رشته های مختلف به ریال

مقطع کاردانی مثال : شهریه کل دانشجوی رشته مکانیک خودرو کاردانی برای هر ترم با 19 واحد درس حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی عمومی

عملی پایه

عملی اصلی

عملی تخصصی

علوم انسانی

4042769

481137

1138940

1514523

1965349

2420009

فنی مهندسی و پایه

6842097

366910

1138940

1514523

1965349

2420009

مقطع کارشناسی - مثال : شهریه کل دانشجوی رشته حقوق یا روانشناسی کارشناسی برای هر ترم با 19 واحد درس حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان

 شهریه کل دانشجوی رشته شیمی یا مهندسی شیمی کارشناسی برای هر ترم با 19 واحد درس حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی عمومی

عملی پایه

عملی اصلی

عملی تخصصی

علوم انسانی

5923775

566642

1341424

1783230

2312974

2848570

فنی مهندسی

12274202

566642

1341424

1783230

2312974

2848570

علوم پایه

12274202

566642

1341424

1783230

2312974

2848570

مقطع کارشناسی ناپیوسته مثال: شهریه کل دانشجوی رشته آموزش ابتدایی برای هر ترم  با 15 واحد درس حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی عمومی

عملی پایه

عملی اصلی

عملی تخصصی

علوم انسانی

6605209

628872

1377984

2095641

2145137

2971650

غیر علوم انسانی

15171299

628872

1377984

2095641

2145137

2971650

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهمثال : شهریه کل دانشجوی رشته های انسانی کارشناسی ارشد برای هر ترم با 8 واحد درس حدود چهارمیلیون و یکصد هزار تومان

 شهریه کل دانشجوی رشته های فنی مهندسی کارشناسی ارشد برای هر ترم با 9 واحد درس حدود چهارمیلیون و چهارصد هزار تومان

 شهریه کل دانشجوی رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد برای هر ترم با 8 واحد درس حدود نه میلیون و یکصد هزار تومان

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی  تخصصی

پایان نامه

www.iaush.ac.ir

علوم انسانی

19017902

1635427

2191208

7966118

53292222 و 53292255  – 031

غیر علوم انسانی

20800404

1635427

2191208

7966118

Telegram: @iaush

علوم پزشکی

41462930

3206587

4917761

15619129

Instagram: iaush_shahreza

مقطع دکتری -  مثال : شهریه کل دانشجوی رشته های انسانی دکتری برای هر ترم با 6 واحد درس حدود یازده میلیون تومان

 شهریه کل دانشجوی رشته های فنی دکتری برای هر ترم با 6 واحد درس حدود چهارده میلیون تومان

نوع گرایش

شهریه ثابت

هر واحد نظری

عملی  تخصصی

پایان نامه

سامانه های آموزش:

علوم انسانی

24723272

2126055

2848570

10355953

https://sad.iaush.ac.ir

غیر علوم انسانی

27040525

2126055

2848570

10355953

https://lms.iaush.ac.ir

حسابداری-دانشجویی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه