سامانه پژوهشیار

برای اطلاع و راهنمایی استفاده از سامانه پژوهشیار توضیحات زیر را مطالعه کنید:

برای ورود به سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشیار) روی همین لینک کلیک کنید.

---------------------------------------------------------

"نحوه انتخاب استاد راهنما و ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار"

برای دانلود راهنمای مقدماتی برای دانشجویان روی این لینک کلیک کنید.

---------------------------------------------------------------------

کلیپ های آموزشی سایت پژوهشیار:

1- کلیپ مراحل ثبت نام در سامانه پژوهشیار

2- کلیپ روش انتخاب استاد راهنما

3- کلیپ نحوه ثبت پروپوزال

---------------------------------------------------------------------

مراحل چهارگانه انتخاب استاد راهنما و مراحل یازده گانه ثبت پروپوزال:

سامانه پژوهشیار

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه